St. Martin de Ré

2011, 80 x 60 cm Privatsammlung, Greifswald